โครงการประกวดสุดยอดโรงแรมบูติก
ครั้งที่ 4 (2016-2017)
EN
ที่มาของโครงการ
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมแนวคิดของ "โรงแรมบูติก" ให้เป็นที่แพร่หลายอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง
2. เพื่อให้โครงการ Thailand Boutique Awards เป็นเวทีสากลที่จะเชื่อมโยงและผลักดันให้เกิดการตื่นตัวของการพัฒนาอุตสาหกรรมโรงแรมท่องเที่ยวในประเทศไทย
3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมบูติกขนาดเล็กและขนาดกลางในเชิงคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อส่งเสริมให้โรงแรมบูติกขนาดเล็กและขนาดกลางเห็นความสำคัญของการทำการตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านออนไลน์ ซึ่งใช้ต้นทุนไม่มากและมีอัตราเติบโตสูง ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน
5. เพื่อประชาสัมพัธน์โรงแรมบูติกขนาดเล็กและขนาดกลางที่เข้าร่วมประกวดผ่านสื่อและกิจกรรมการตลาดที่สนับสนุนโดย บริษัท กรุงไทย จำกัด (มหาชน)และพันธมิตรมากมาย
6. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการทั้งที่ได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัลในการพัฒนาโรงแรม บูติกต่อไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง