โครงการประกวดสุดยอดโรงแรมบูติก
ครั้งที่ 4 (2016-2017)
EN
คณะกรรมการ
ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต
หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการตัดสินและพิจารณารางวัล
คณะกรรมการที่ปรึกษา
- คุณสุชาดา ยุวบูรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว
ประธานกองทุนส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ

- คุณสถาพร สิริสิงห
นักการตลาดมืออาชีพ
อดีตผู้บริหารการตลาดสายการท่องเที่ยวและสันทนาการ KTC

- รศ.ดร.กิตติ อัตถกิจมงคล
นักรีวิว เจ้าของนามแฝง "ชานไม้ชายเขา"
- คุณศศิอาภา สุคนธรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสินค้าการท่องเที่ยว
(อดีต ผอ.ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท.)

- คุณเบญจ มอนโกเมอรี่
คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมการท่องที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคสาขาประเทศไทย
- คุณอารณี โหตระกิตย์
อดีตผู้จัดการ Thailand Boutique Awards ปี 2010 และปี 2011