โครงการประกวดสุดยอดโรงแรมบูติก
ครั้งที่ 4 (2016-2017)
EN
ข้อกำหนดของการเข้าร่วมประกวด
Thailand Boutique Awards Season 4 (2016-2017)
โครงสร้างของการประกวดที่มีการแบ่งทั้งประเภทของผู้เข้าร่วมประกวดและประเภทของการประกวด ดังนี้

1. การแบ่งคุณลักษณะหรือระดับของโรงแรมที่เข้าร่วมประกวด (Type) ซึ่งแบ่งเป็น 3 คุณลักษณะ คือ

  • S : 3-20 rooms

  • M : 21-50 rooms

  • L : 51-80 rooms

2. การแบ่งเขตการประกวดตามเขตที่ตั้ง เป็น 4 โซน คือ

  • ทะเล (Seaside)

  • ภูเขา ป่าไม้ และพื้นที่สีเขียว (Mountain, Forest & Plantation)

  • แม่น้ำ และทะเลสาบ (River & Lake)

  • เมือง (City)

อนึ่ง กรณีที่โรงแรมบูติกบางแห่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศมากกว่า 1 โซน อาทิ ตั้งอยู่บนภูเขาใกล้แม่น้ำหรือตั้งอยู่ในเมืองและมีส่วนหนึ่งติดภูเขา โครงการฯ มอบสิทธิ์ให้โรงแรมที่เข้าประกวดตัดสินใจเลือกได้เองว่า จะส่งเข้าร่วมประกวดในเขตที่ตั้งใด และจะต้องเลือกเพียงเขตที่ตั้งเท่านั้น

3 การแบ่งหมวดของการประกวด ตามคุณลักษณะ เป็น 3 หมวด ได้แก่
อนึ่ง โรงแรมบูติกที่เข้าร่วมการประกวด สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 หมวด

หมวดที่ 1. สถาปัตยกรรมและการออกแบบ (Design)
หมวดที่ 2. อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Nature)
หมวดที่ 3. แนวคิดและวัฒนธรรม (Thematic)